FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Information Board

Post date
अमरगढी नगरपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को बजेट सम्वन्धी विवरण । 07/06/2022 - 17:21
अमरगढी नगरपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को बजेट बक्तव्य । 07/06/2022 - 17:19
अमरगढी नगरपालिका नगरकार्यपालिको मिति २०७९।०३।०३ गतेको निर्णय । 07/06/2022 - 17:17
अमरगढी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको मिति २०७९।०३।०६ गतेको निर्णय । 07/06/2022 - 17:16
अमरगढी नगरपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को विनियोजन ऐन । 07/06/2022 - 17:00
अमरगढी नगरपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को आर्थिक ऐन संग्रह । 07/06/2022 - 16:55
अमरगढी नगरपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को निति तथा कार्यक्रम । 07/04/2022 - 16:53
पाठ्यक्रम प्रवोधिकरण सम्वन्धमा । 07/03/2022 - 12:57
पाठ्यक्रम प्रवोधिकरण सम्वन्धमा । 07/03/2022 - 12:57
फाईजर खोप अभियान संचालन सम्वन्धि सूचना ।।।। 06/26/2022 - 12:01

Pages