FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा

Published Date
विद्यालयमा गुनासो पेटिका राख्ने सम्बन्धमा । 02/28/2021 - 11:43
SSDP अन्तर्गतका क्रियाकलापहरुका लागि माग पेश गर्ने सम्बन्धी पुन: प्रकाशित सूचना । 02/26/2021 - 12:54
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम SSDP का विभिन्न कार्यक्रमका लागि सम्झौता फारमहरू । 02/26/2021 - 11:27
वक्तृत्व कला प्रतियोगिता सम्बन्धि सूचना । 02/25/2021 - 15:50
सम्झौता गर्ने बारे ।(शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा) 02/25/2021 - 15:47
मिति २०७७।१०।२७ गते बसेको अमरगढी नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका प्र.अ. बैठकका निर्णयहरु । 02/14/2021 - 11:07
रोष्टरमा सुचिकृत गरिएको सूचना । 02/08/2021 - 14:36
सामुदायिक बिद्यालयका लागि २०७७।०७८ को दोस्रो चौमासिक अबधिको शिक्षक तलब भत्ता र दिवा खाजा अनुदान निकासा विवरण । 02/07/2021 - 14:35
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना । 01/21/2021 - 13:04
अमरगढी नगरपालिकाको मिति २०७७।०९।२० गतेको सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बैठकका निर्णयहरु । 01/05/2021 - 13:05

Pages