FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाकाे समय तालिका र परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना ।

Image: 
आधारभूत शिक्षाा उत्तीर्ण परीक्षााकाे समय तािलका र परीक्षाा केन्द्र सम्बन्धी सूचना ।
Body: 

आधारभूत शिक्षाा उत्तीर्ण परीक्षााकाे समय तािलका र परीक्षाा केन्द्र सम्बन्धी सूचना ।