FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सेवाहरु

सेवा प्रकार: व्यवसाय

सेवा प्रकार
व्यवसाय
लाग्ने समय
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
राजस्व उप शाखा
सेवा दिने कार्यालय
अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्क
१००००।-
आवश्यक कागजातहरु

१. निवेदन

२. उधोग वाणिज्य संघको सिफारिस

३. घरभाडा सम्झौताको पत्र

४. नागरिक्ताको प्रतिलिपी

५. चार किल्ला प्रमाणित

६. उधोग सर्जमिन मुचुल्का

७. उधोग दर्ताको प्रमाण

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
व्यवसाय
लाग्ने समय
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
राजस्व उप शाखा
सेवा दिने कार्यालय
अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्क
१६०००।-
आवश्यक कागजातहरु

१. निवेदन

२. उधोग वाणिज्य संघको सिफारिस

३. घरभाडा सम्झौताको पत्र

४. नागरिक्ताको प्रतिलिपी

५. चार किल्ला प्रमाणित

६. उधोग सर्जमिन मुचुल्का

७. उधोग दर्ताको प्रमाण

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
व्यवसाय
लाग्ने समय
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
राजस्व उप शाखा
सेवा दिने कार्यालय
अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्क
२०,०००।-
आवश्यक कागजातहरु

१. निवेदन

२. उधोग वाणिज्य संघको सिफारिस

३. घरभाडा सम्झौताको पत्र

४. नागरिक्ताको प्रतिलिपी

५. चार किल्ला प्रमाणित

६. उधोग सर्जमिन मुचुल्का

७. उधोग दर्ताको प्रमाण

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
व्यवसाय
लाग्ने समय
सम्पूर्ण प्रमाणहरु पुगेमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय
अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्क
५०००
आवश्यक कागजातहरु

१) नागरिकताको प्रतिलिपि 
२)जग्गाधनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि 
३) चारकिल्ला खुलेको निबेदन 
४)घरधनीको मन्जुरीमा पत्र 
५)निबेदन 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया

सेवा प्रकार: घर जग्गा

सेवा प्रकार
घर जग्गा
लाग्ने समय
२ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
भवन निर्माण तथा वस्ति विकास उपशाखा
सेवा दिने कार्यालय
अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्क
रु.८।-
आवश्यक कागजातहरु

१. नागरिकताको प्रतिलिपि

२. जग्गाधनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि

३. चार किल्ला खुलेको निवेदन

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
घर जग्गा
लाग्ने समय
२ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
भवन निर्माण तथा वस्ति विकास उपशाखा
सेवा दिने कार्यालय
अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्क
रु.२।-
आवश्यक कागजातहरु

१. नागरिकताको प्रतिलिपि

२. जग्गाधनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि

३. चार किल्ला खुलेको निवेदन

४. कर तिरेको रसिद

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
घर जग्गा
लाग्ने समय
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
भवन निर्माण तथा वस्ति विकास उपशाखा
सेवा दिने कार्यालय
अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्क
रु.६।-
आवश्यक कागजातहरु

१. नागरिकताको प्रतिलिपि

२. जग्गाधनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि

३. चार किल्ला खुलेको निवेदन

४. कर तिरेको रसिद

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
घर जग्गा
लाग्ने समय
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
भवन निर्माण तथा वस्ति विकास उपशाखा
सेवा दिने कार्यालय
अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्क
रु.२।-
आवश्यक कागजातहरु

१. नागरिकताको प्रतिलिपि

२. जग्गाधनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि

३. चार किल्ला खुलेको निवेदन

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
घर जग्गा
लाग्ने समय
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
भवन निर्माण तथा वस्ति विकास उपशाखा
सेवा दिने कार्यालय
अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्क
रु.४।-
आवश्यक कागजातहरु

१. नागरिकताको प्रतिलिपि

२. जग्गाधनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि

३. चार किल्ला खुलेको निवेदन

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया

सेवा प्रकार:

सेवा प्रकार
लाग्ने समय
१ महिना
जिम्मेवार अधिकारी
महिला बालबालिका तथा समाज कण्ल्याण शाखा
सेवा दिने कार्यालय
अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्क
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु

१. वडाको सिफारिस

२. नागरिकताको फोटोकपी

३. दुई प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
१ महिना
जिम्मेवार अधिकारी
महिला बालबालिका तथा समाज कण्ल्याण शाखा
सेवा दिने कार्यालय
अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्क
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु

१. वडाको सिफारिस

२. निवेदन पत्र

३. नागरिकताको फोटोकपी

४. तिन प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो

५. जन्म दर्ताको प्रतिलिपी

६. १ प्रति अपांगता झल्कने ठूलो फोटो

७. अस्पतालको सक्कलै जांच पुर्जी

८. अस्पतालको प्रमाणित पत्र

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
सम्पूर्ण प्रमाणहरु पुगेमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय
अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्क
नि: शुल्क
आवश्यक कागजातहरु

१) उपभोक्ता समितिको  निबेदन, निर्णय प्रतिलिपि 
२) वडाको सिफारिस सम्पूर्ण प्रमाणहरु 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया

सेवा प्रकार: घटना दर्ता

सेवा प्रकार
घटना दर्ता
लाग्ने समय
१ महिना
जिम्मेवार अधिकारी
महिला बालबालिका तथा समाज कण्ल्याण शाखा
सेवा दिने कार्यालय
अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्क
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु

१. वडाको सिफारिस

२. जेष्ठ नगरिकको निवेदन

३. नागरिकताको फोटोकपी

४. दुई प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
घटना दर्ता
लाग्ने समय
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण उप शाखा
सेवा दिने कार्यालय
अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्क
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु

१.वडाको सिफारिस

२. जेष्ठ,असहाय,अपांगको परिचय पत्र

३. निवेदन/सहमतिको मागपत्र

४. नागरिकताको फोटोकपी

५. दुई प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया

सेवा प्रकार: दर्ता तथा चलानी

सेवा प्रकार
दर्ता तथा चलानी
लाग्ने समय
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय
अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्क
२००
आवश्यक कागजातहरु

१) संस्था स्थापना लागि भएको भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि 
२)पदाधिकारीको नागरिकताको प्रतिलिपि
३)प्रमाणित बिधान थान १ 
४)व्यहोरा अनुसारको निबेदन 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
दर्ता तथा चलानी
लाग्ने समय
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय
अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्क
१०००
आवश्यक कागजातहरु

१) संस्था स्थापना लागि भएको भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि 
२)पदाधिकारीको नागरिकताको प्रतिलिपि
३)प्रमाणित बिधान थान १ 
४)व्यहोरा अनुसारको निबेदन 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
दर्ता तथा चलानी
लाग्ने समय
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय
अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्क
५००
आवश्यक कागजातहरु

१) संस्था स्थापना लागि भएको भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि 
२)पदाधिकारीको नागरिकताको प्रतिलिपि
३)प्रमाणित बिधान थान १ 
४)व्यहोरा अनुसारको निबेदन 
 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
दर्ता तथा चलानी
लाग्ने समय
सम्पूर्ण प्रमाणहरु पुगेमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय
अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्क
५०००
आवश्यक कागजातहरु

१) संस्था स्थापना लागि भएको भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि 
२)पदाधिकारीको नागरिकताको प्रतिलिपि
३)प्रमाणित बिधान थान १ 
४)व्यहोरा अनुसारको निबेदन 
 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
दर्ता तथा चलानी
लाग्ने समय
सम्पूर्ण प्रमाणहरु पुगेमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय
अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्क
१०००
आवश्यक कागजातहरु

१) संस्था स्थापना लागि भएको भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि 
२)पदाधिकारीको नागरिकताको प्रतिलिपि
३)प्रमाणित बिधान थान १ 
४)व्यहोरा अनुसारको निबेदन 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया

सेवा प्रकार: संघ संस्था

सेवा प्रकार
संघ संस्था
लाग्ने समय
सम्पूर्ण प्रमाणहरु पुगेमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय
अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्क
५००
आवश्यक कागजातहरु

१) संस्था स्थापना लागि भएको भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि 
२)पदाधिकारीको नागरिकताको प्रतिलिपि
३)प्रमाणित बिधान थान १ 
४)व्यहोरा अनुसारको निबेदन 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया

Pages