FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सेवाहरु

सेवा प्रकार:

सेवा प्रकार
लाग्ने समय
सम्पूर्ण प्रमाणहरु पुगेमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय
अमरगढी नगरपालिका
सेवा शुल्क
नि: शुल्क
आवश्यक कागजातहरु

१) उपभोक्ता समितिको  
निबेदन, निर्णय प्रतिलिपि 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
3 दिन
जिम्मेवार अधिकारी
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय
अमरगढी नगरपालिका (योजना शाखा)
सेवा शुल्क
नि: शुल्क
आवश्यक कागजातहरु

१) वडा कार्यालयको उ.स. गठन सहितको सिफारिश

२) टोल विकास संस्थाको र अन्य संघसंस्थाको हकमा सम्बन्धित संस्थाको निर्णय 
३) नगरपालिकाको निर्णय 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
२ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय
अमरगढी नगरपालिका (योजना शाखा)
सेवा शुल्क
नि: शुल्क
आवश्यक कागजातहरु

१) वडा कार्यालयको उ.स. गठन सहितको सिफारिश 
२) टोल विकास संस्थाको र अन्य संघसंस्थाको हकमा सम्बन्धित संस्थाको निर्णय 
३) नगरपालिकाको निर्णय 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
लाग्ने समय
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय
अमरगढी नगरपालिका सामाजिक सुरक्षा शाखा
सेवा शुल्क
नि: शुल्क
आवश्यक कागजातहरु

१) वडा कार्यालयको  जेष्ठ, असहाय , अपाङ्ग नागरिकको विवरण सहितको मागपत्र 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया

सेवा प्रकार: घटना दर्ता

सेवा प्रकार
घटना दर्ता
लाग्ने समय
सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालय
वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्क
५५
आवश्यक कागजातहरु

१) निबेदन पत्र 
२) सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि 
 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
घटना दर्ता
लाग्ने समय
सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालय
वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्क
५५
आवश्यक कागजातहरु

१)अदालतको फैसला सहितको निबेदन 
२) पति /पत्नी मध्ये एकजना उपस्थित हुनु पर्ने 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
घटना दर्ता
लाग्ने समय
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालय
वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्क
२००
आवश्यक कागजातहरु

१) जन्मदर्ताको फोटोकोपि 
२) नागरिकताको फोटोकोपि 
३)सर्जमिन मुचुल्का 
 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
घटना दर्ता
लाग्ने समय
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालय
वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्क
१५५
आवश्यक कागजातहरु

१) निबेदन पत्र 
२) नागरिकताको प्रतिलिपि 
३) सरि आएको हकमा सरि आएको प्रमाणको प्रतिलिपि 
४) जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
घटना दर्ता
लाग्ने समय
सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालय
वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्क
७५
आवश्यक कागजातहरु

१) निबेदन पत्र 
२) जन्म दर्ता गर्नेको बुवा वा आमाको नागरिकताको प्रतिलिपि 
 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
घटना दर्ता
लाग्ने समय
सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालय
वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्क
२५०
आवश्यक कागजातहरु

१.निबेदन पत्र |
२.दुलाह -दुलहीको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी |
३.दुलहीको नागरिकता नभए बाबु वा दाजु भाईको नागरिकताको प्रतिलिपी|
४.चालु आ.व.सम्मको मालपोत र घर जग्गा वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद |

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया

सेवा प्रकार: दर्ता तथा चलानी

सेवा प्रकार
दर्ता तथा चलानी
लाग्ने समय
सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालय
वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्क
२००
आवश्यक कागजातहरु

१)स्वीकृत लिएको प्रमाण पत्र 
२)ब्यबस्थापन समितिको निर्णय 
३)पूर्वाधार तयार भएको कागजात 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
दर्ता तथा चलानी
लाग्ने समय
सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालय
वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्क
५००
आवश्यक कागजातहरु

१)व्यहोरा खुलेको निबेदन 
२)नाम, थर, जन्ममिति फरक परेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
३)निवेदकको नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र 
४)चालु आ.ब सम्म एकिकृत सम्पति कर तिरेको रसिद    
५)सर्जमिन मुचुल्का

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
दर्ता तथा चलानी
लाग्ने समय
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालय
वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्क
५५
आवश्यक कागजातहरु

१)पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति 
२)नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३)जग्गाधनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि तथा सक्कल उतार 
४)चालु आ.ब सम्म एकिकृत सम्पति कर तिरेको रसिद

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया

सेवा प्रकार: व्यवसाय

सेवा प्रकार
व्यवसाय
लाग्ने समय
सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालय
वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्क
१६०००
आवश्यक कागजातहरु

१)पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति 
२)नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३)जग्गाधनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि तथा सक्कल उतार 
४)चालु आ.ब सम्म एकिकृत सम्पति कर तिरेको रसिद   
 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
व्यवसाय
लाग्ने समय
सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालय
वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्क
२००००
आवश्यक कागजातहरु

१)पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति 
२)नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३)जग्गाधनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि तथा सक्कल उतार 
४)चालु आ.ब सम्म एकिकृत सम्पति कर तिरेको रसिद 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया

सेवा प्रकार: घर जग्गा

सेवा प्रकार
घर जग्गा
लाग्ने समय
सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालय
वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्क
२००
आवश्यक कागजातहरु

१) नागरिकताको प्रतिलिपि 
२) जग्गाधनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
घर जग्गा
लाग्ने समय
सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालय
वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्क
१००
आवश्यक कागजातहरु

१) नागरिकताको प्रतिलिपि 
२) जग्गाधनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
घर जग्गा
लाग्ने समय
सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालय
वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्क
३५०
आवश्यक कागजातहरु

१) नागरिकताको प्रतिलिपि 
२) जग्गाधनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि 
३) नक्सापास 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
घर जग्गा
लाग्ने समय
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालय
वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्क
३५०‍+१०
आवश्यक कागजातहरु

१) नागरिकताको प्रतिलिपि 
२)जग्गाधनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि 
३) सर्जमिन मुचुल्का 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
घर जग्गा
लाग्ने समय
सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालय
वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्क
१५०
आवश्यक कागजातहरु

१) नागरिकताको प्रतिलिपि 
२)जग्गाधनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि 
३) नक्सापास 
४) चारकिल्ला खुलेको निबेदन 

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया

Pages