FAQs Complain Problems

Information Board

Post date
मूल्य अभिवृद्वि (VAT) कट्टी सम्बन्धि सार्बजनिक सुचना । 06/16/2019 - 16:42
रोजगारमूलक तालिम लिन चाहनेहरुका लागि सुवर्ण अवसर । 06/14/2019 - 11:54
अमरगढी नगरपालिकाको २ महिने कार्ययोजना बिवरण । 05/30/2019 - 15:08
नगर कार्यपािलकाको बैठकबाट मिति २०७६/०२/०७ र ०२/१० गते भएका निर्णय हरु 05/29/2019 - 16:39
अमरगढी नगरपालिकाको सम्पूर्ण वडाहरुको व्यक्तिगत घटना दर्ता बिबरण । (२०७५/०७६ ) 05/07/2019 - 16:15
अमरगढी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको मिति २०७५ चैत्र १० गते को निर्णय हरु । 03/28/2019 - 16:32
अमरगढी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको मिति २०७५ फाल्गुन १३ गते को निर्णय हरु । 03/28/2019 - 16:27
अमरगढी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको मिति २०७५ माघ १३ गते को निर्णय हरु । 03/28/2019 - 16:19
अमरगढी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको मिति २०७५ माघ १३ गते को निर्णय हरु । 03/28/2019 - 16:05
अमरगढी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको मिति २०७५ माघ ०९ गते को निर्णय हरु । 03/28/2019 - 16:02

Pages