FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम प्र.अ को नाम प्र.अ को सम्पर्क नं विद्यालयको ईमेल विद्यालयको ठेगाना स्थापना मिति विद्यालयको कोड विद्यालय छनौट गर्नुहोस विद्यालय तह छनौट गर्नुहोस
श्री भुमिराज प्रा.वि. शान्तिनगर ढुन्ढुने 9749808230 वडा नं. १ 730030030
श्री अशिग्राम प्रा.वि. सेलागाउँ 974980821 वार्ड न. ५ 730030021
श्री जनसेवा प्रा.वि. पथरोडा 9749808220 वार्ड न. ३ 730030020
श्री त्रिपुरा सुन्दरी आ.वि. बिरखम्ब 9849808219 वार्ड न. २ 730030019
श्री त्रिपुरा सुन्दरी आ.वि. बिरखम्ब 9849808219 वार्ड न. २ 730030019
श्री बैजनाथ आ.वि. भलिया 9749808218 वार्ड न. ४ 730030018
श्री असिग्राम प्रा.वि.सुनेडा 9749808217 वार्ड न. ४ 730030017
श्री निलकण्ठ आ.वि. लरडा 9749808216 वार्ड न. ३ 730030016 आ.वि.
श्री भूमिराज प्रा.वि. बागचौर 9849808215 वार्ड न. ८ 730030015 सामुदायिक प्रा.वि.
श्री शम्भुनाथ आ.वि. छचोडा 9749808214 वार्ड न. ६ 730030014 आ.वि.

Pages