FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम प्र.अ को नाम प्र.अ को सम्पर्क नं विद्यालयको ईमेल विद्यालयको ठेगानाsort descending स्थापना मिति विद्यालयको कोड विद्यालय छनौट गर्नुहोस विद्यालय तह छनौट गर्नुहोस
श्री निलकण्ठ आ.वि. लरडा 9749808216 वार्ड न. ३ 730030016 आ.वि.
श्री सिद्धनाथ आ.वि. चिरकिट्टे वार्ड न. ३ 730030011
श्री घटाल मा.वि नुवाकोट 9749808227 वार्ड न. ३ 730030027
श्री असिग्राम प्रा.वि.सुनेडा 9749808217 वार्ड न. ४ 730030017
श्री बैजनाथ आ.वि. भलिया 9749808218 वार्ड न. ४ 730030018
श्री ज्ञानोदय विद्या निकेतन तुफानडाँडा जगदिश धामी 9849888447 वार्ड न. ५ 730030032 संस्थागत मा.वि.
श्री पानसिया एकेडेमी डडेल्धुरा वार्ड न. ५ 730030040 संस्थागत प्रा.वि.
श्री जनप्रिया ई.बो. स्कुल डडेल्धुरा मुकेश भट्ट 9848728756 वार्ड न. ५ 730180004 संस्थागत प्रा.वि.
श्री आईस्टाईन स्कुल डडेल्धुरा राम प्रसाद अवस्थी 9848753871 वार्ड न. ५ 730030042 संस्थागत प्रा.वि.
श्री अशिग्राम प्रा.वि. सेलागाउँ 974980821 वार्ड न. ५ 730030021

Pages