FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

Post date
सामुदायिक सिकाई केन्द्रको आ.ब. २०७९।८० को पहिलो निकासा । 12/06/2022 - 11:03
सामुदायिक विद्यालयको आ.ब. २०७९।८० को पहिलो दिवा खाजा निकासा । 12/06/2022 - 11:01
सामुदायिक विद्यालयको आ.व. २०७९।८० अर्न्तगत शिक्षक कर्मचारीहरुको प्रथम त्रैमासिक तलव भत्ता निकासा । 12/06/2022 - 10:59
जानकारी सम्वन्धमा । 12/05/2022 - 13:32
रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको बारे 12/05/2022 - 13:23
विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी निर्देशन । 12/05/2022 - 11:55
विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी निर्देशन । 12/05/2022 - 11:54
जानकारी सम्वन्धमा । 12/04/2022 - 11:20
द्वन्द्वपिडित छात्रवृत्ति सम्बन्धमा ।। 12/02/2022 - 11:57
विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रम (SESP) अर्न्तगतका क्रियाकलाका लागि माग पेश गर्ने बारेको सूचना ।।। 12/02/2022 - 11:54

Pages