FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

Post date
सुचना । सुचना । सुचना । 09/01/2020 - 10:34
हाजिर हुने बारेको सूचना । 08/25/2020 - 11:51
प्राविधिक सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको बारे । 08/24/2020 - 14:04
बेरोजगार दर्ताको विवरण पठाउने वारे । 08/24/2020 - 14:01
वोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना । २०७७।०५।०७ 08/24/2020 - 12:30
परिक्षा स्थगित गरिएको सुचना । 08/20/2020 - 14:30
अमरगढी नगरपालिकाद्वारा तयार पारिएको स्थानीय पाठ्यक्रम "हाम्रो अमरगढी" 08/18/2020 - 14:22
अमरगढी नगरपालिकाद्वारा तयार पारिएको स्थानीय पाठ्यक्रम "हाम्रो अमरगढी" 08/18/2020 - 14:22
अमरगढी नगरपालिकाद्वारा तयार पारिएको स्थानीय पाठ्यक्रम "हाम्रो अमरगढी" 08/18/2020 - 14:22
अमरगढी नगरपालिकाद्वारा तयार पारिएको स्थानीय पाठ्यक्रम "हाम्रो अमरगढी" 08/18/2020 - 14:22

Pages