आ.व.२०७२\७३ को प्रगती प्रतिवेदन।

फाईलमा कोलिक्क गर्नुहोस हेर्नलाई।

आ.व.२०७२\७३ लक्षित वर्ग कार्यक्रम र प्रगती विवरण।

डाउनलोड गर्न फाईलको हेडिङ्गमा किलिक्क गर्नुहोस।

२०७३\७४को वार्षिक खरिद योजना र कार्य तालिका।

स्वीकृत योजनाहरुको विबरण।

वार्षिक कर्यतालिका ।

आर्थिक वर्ष ७२-७३ का लागि वडा नागर परिषद वाट स्वीकृत योजनाहरु ।

परियोजना अपडेट रिपोर्ट