Body: 

फाईलमा कोलिक्क गर्नुहोस हेर्नलाई।

आ.व.२०७२\७३ को प्रगती प्रतिवेदन।