Body: 

Click on the .pdf file to download file..

अ.न.पाको सूचिकृत हुने सम्वन्धी सूचना।