Body: 

Click here to download.

जन्म,मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन २०३३।