श्रावण महिना दॆखि फाल्गुन महिनाको कर संकलन विवरण ।