"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

अपाङ्ग नगर समन्वय समिति गठन तथा कार्यसञ्चालन कार्यविधि ।