"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ।