"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

Click on the .pdf file to download/view....

Document Type:

आ.व.२०७३-७४को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रगति बिवरण।