"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

फोटो नाम पद वडा न. फोन Email
Bisheshwor Prasad Ojha (Bipin) Mayor 9858751493 bpn14ojha@gmail.com
Sangita Bhandari Deputy Mayor 9848873676 sangita22bhandari@gmail.com

जनप्रतिनिधि