"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

आ.ब. २०७५/०७६ का वडा स्तरिय योजना तथा कार्यक्रमहरु