स्वच्छ सफा र सुन्दर सहर, सम्पूर्ण नगरबासीको एक मात्र रहर,डडेल्धुरा जिल्ला लाई मिति २०७३/०६/०१ गते देखि प्लास्टिक झोला आयात,बिक्री बितरण र प्रयोगमा गर्न रोक लगाउने निर्णय भएकोले सो निर्णय कार्यान्वयनमा सम्बध्द सबै पक्षको साथ, सहयोग र समर्थनको लागि अनुरोध छ।

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन(संक्षिप्त जानकारीमूलक पुस्तिका-२०७२)।

Click on the content to download the .pdf file.

सामाजि सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यवििधि २०६९(संशोधन २०७०)।

सामाजि सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी २०६९।

Click here to download.

स्थानीय पूर्वधार विकास निति २०६१।

Click here to download.

जन्म,मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन २०३३।

Click here to download.

स्थानिय बिकास कोष नियमावली २०५६।

Click here to download.

अचल सम्पति कार्योजना।

Click here to download

जि.बि.स/न.पा आनुगमन प्रतिवॆदन ढाँचा ।

जि.बि.स/न.पा आनुगमन प्रतिवॆदन ढाँचा ।

नपुग तलब भत्ता सम्वन्धमा ।

अपाङ्ग नगर समन्वय समिति गठन तथा कार्यसञ्चालन कार्यविधि ।

सूचना र सामान्य नियमावली