"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन(संक्षिप्त जानकारीमूलक पुस्तिका-२०७२)।

Click on the content to download the .pdf file.

सामाजि सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यवििधि २०६९(संशोधन २०७०)।

सामाजि सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी २०६९।

Click here to download.

स्थानीय पूर्वधार विकास निति २०६१।

Click here to download.

जन्म,मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन २०३३।

Click here to download.

स्थानिय बिकास कोष नियमावली २०५६।

Click here to download.

अचल सम्पति कार्योजना।

Click here to download

जि.बि.स/न.पा आनुगमन प्रतिवॆदन ढाँचा ।

जि.बि.स/न.पा आनुगमन प्रतिवॆदन ढाँचा ।

नपुग तलब भत्ता सम्वन्धमा ।

अपाङ्ग नगर समन्वय समिति गठन तथा कार्यसञ्चालन कार्यविधि ।

Pages

सूचना र सामान्य नियमावली