FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

अमरगढि नगरपलिकाे अार्थिक एेन २०७५

अमरगढि नगरपालिकाकाे बिनियाेजन एेन २०७५

बस्ती विकास सहरी याेजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी अाधारभूत निर्माण मापदणड २०७२ final

अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) ऐन, २०७५

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन(संक्षिप्त जानकारीमूलक पुस्तिका-२०७२)।

Click on the content to download the .pdf file.

सामाजि सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यवििधि २०६९(संशोधन २०७०)।

सामाजि सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी २०६९।

Click here to download.

स्थानीय पूर्वधार विकास निति २०६१।

Click here to download.

जन्म,मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन २०३३।

Click here to download.

स्थानिय बिकास कोष नियमावली २०५६।

Click here to download.

Pages