FAQs Complain Problems

बजेट, आम्दनी र खर्च

अ.न.पा अाम्दानी  िवबरण (२०७३/७४) 

/sites/amargadhimun.gov.np/files/u51/Scan_20180313%20%285%29_1.jpg

आ.व. ७२-७३ को श्रावण देखि पाैष महिना सम्म कर संकलन विबरण।

Click here to download .pdf file.

श्रावण महिना दॆखि फाल्गुन महिनाको कर संकलन विवरण ।

२०७१/२०७२ श्रावण महिनाको कर संकलन विवरण ।

अन्तिम लॆखा परिक्षण सम्बन्धी सूचना ।

अमरगढ़ी नगरपालिका का बिभिन्न करका दररेट र सिफारिस दस्तूर ।

Pages