"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

अा.व. २०७२-७३ सा.सू को तेस्रो चैामासीक किस्ता नामावली।