"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

२०७१-७२ बार्षिक खरिद योजना तथा कार्य तालिका।