"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

भवन निर्माण अनुमति तथा नक्सा पास कार्यविधि २०७२।