"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

Photo: 

Designation:

Phone: 
९७४९५९२४४०
Elected or Staff: 
Staff

पदम बहादुर ऐर