"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

Body: 

जि.बि.स/न.पा आनुगमन प्रतिवॆदन ढाँचा ।

जि.बि.स/न.पा आनुगमन प्रतिवॆदन ढाँचा ।