Body: 

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान २।

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान २।