"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

२०७१/२०७२ श्रावण महिनाको कर संकलन विवरण ।