"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

अमरगढ़ी नगरपालिका का बिभिन्न करका दररेट र सिफारिस दस्तूर ।