राम्ररो ।
43% (12 votes)
सुधार गर्नु पर्नॆ ।
50% (14 votes)
ठिक ठिकै।
7% (2 votes)
Total votes: 28

तपाईलाइ नगरपालीकाको वॆबसाइट कस्तो लाग्यो ?