"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

राम्ररो ।
41% (12 votes)
सुधार गर्नु पर्नॆ ।
52% (15 votes)
ठिक ठिकै।
7% (2 votes)
Total votes: 29

तपाईलाइ नगरपालीकाको वॆबसाइट कस्तो लाग्यो ?