राम्ररो ।
44% (12 votes)
सुधार गर्नु पर्नॆ ।
52% (14 votes)
ठिक ठिकै।
4% (1 vote)
Total votes: 27

तपाईलाइ नगरपालीकाको वॆबसाइट कस्तो लाग्यो ?