FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको योजना सम्झौताहरु कसरि कार्यान्वयन हुन्छ ?

योजना सम्झौताहरु नगरसभाबाट छनौट भईसकेपछि, नियमानुसार उपभोक्ता समिति वा ठेक्का वा अमानतमा तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयन हुन्छ ।