FAQs Complain Problems

आन्तरिक आम्दानी तथा राजस्व वृद्धिका श्रोतहरु के के छन् ?

आन्तरिक आम्दानी तथा राजस्व वृद्धिका श्रोतहरु निम्नानुसार छन् :
-सम्पति कर
-घरबहाल कर 
-ब्यबसाय रजिस्ट्रेशन दस्तुर 
-परिक्षा शुल्क 
-पर्किङ्ग शुल्क 
-नक्सा पास 
-सिफारिस दस्तुर 
-व्यक्तिगत फ्हताना दर्ता 
-नाता प्रमाणित
-र अन्य प्राकृतिक श्रोत साधन