"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

अा.ब ०७५/७६ का याेजनाहरु र खर्च बिबरण