"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

अमरगढी नगरपालिका को प्रोफाइल(अमरगढी नगरपालिकाको प्रोफाइल कमिटेड नेपाल र अमरगढी नगरपालिकाको सयुक्त पहलमा ) ।