"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

अमरगढी नगरपालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आ.ब. २०७५/०७६ को बजेट तथा कार्यक्रमहरु