"समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"                                   "समृढ अमरगढी नगरपालिका हामी सबैको सपना"

२०७३\७४को वार्षिक खरिद योजना र कार्य तालिका।