Photo: 
Supporting Document: 

३ दिने ICT तालिका केही झलकहरु।